X
PROGRAM ROZWOJU OBSZARÓW WIEJSKICH 2014-2020
Aktualności
21.12.2015

W piątek 18. grudnia 2015 roku w biurze LGD Partnerswto Ducha Gór w Karpaczu odbyło się spotkanie panelu ekspertów poświęcone spójności zapisów LSR. Zespół osób najbardziej doświadczonych w dziedzinie pisania i tworzenia projektów, lokalnych strategii rozwoju oraz wdrażania LSR w latach 2007-2013 pracował na sprawdzeniem zapisów w Lokalnej Strategii Rozwoju na lata 2014-2020(23) pod kątem ich spójności i logiczności.


                                                                                                           

Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: Europa inwestująca w obszary wiejskie poddziałanie 19.1: „Wsparcie przygotowawcze”

Program Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014 - 2020

Czytaj więcej
09.12.2015

Szanowni Państwo,

Poniżej załączamy KRYTERIA WYBORU OPERACJI, które chcielibyśmy PODDAĆ PAŃSTWA OCENIE.

Prosimy o wypełnienie załączonych plików zgodnie z poniższą instrukcją i odesłanie ich do nas w wersji elektronicznej, na adres: sekretariat@duchgor.org

KRYTERIA WYBORY OPERACJI:

OZNACZAJĄ jakie warunki będą musiały spełniać oceniane wnioski na projekty, by uzyskać dofinansowanie. W  ten sposób zdecydujemy, jakie projekty będą realizowane na naszym obszarze. Przedstawione powyżej propozycje kryteriów zostały opracowane przez zespół ds. kryteriów na podstawie analizy i diagnozy obszaru, konsultacji społecznych, prac grupy roboczej oraz wymagań stawianych przez sam program PROW 2014-2020.

INSTRUKCJA:

Prosimy o przypisanie wag od
1 do 5 dla przedstawionych kryteriów wyboru operacji, z zachowaniem zasady: 5 – kryterium bardzo istotne, 1 – kryterium mało istotne.

W praktyce oznacza to, jak dużo punktów przypiszemy danemu kryterium, które kryteria zdecydują JAKIE PROJEKTY BĘDĄ REALIZOWANE NA NASZYM OBSZARZE.

Z góry dziękujemy za wyrażone opinie i pozdrawiamy serdecznie

LGD Partnerstwo Ducha Gór


                                                                                                           

Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: Europa inwestująca w obszary wiejskie poddziałanie 19.1: „Wsparcie przygotowawcze” 

Program Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014 - 2020

Czytaj więcej
09.12.2015

Serdecznie zapraszamy na Walne Zebranie Członków Stowarzyszenia Lokalna Grupa Działania Partnerstwo Ducha Gór, zgodnie z § 28, pkt. 8, podpkt. 3 Statutu, w dniu 28.12.2015 w Centrum Aktywności Społecznej „Pogórze”, ul. Żołnierska 13 w Podgórzynie o godz. 16.00.

Porządek obrad:

 1. Przyjęcie nowych członków.
 2. Wybory uzupełniające do rady LGD.
 3. Wybory  uzupełniające do zarządu LGD.
 4. Zatwierdzenie dokumentów: „Lokalna Strategia Rozwoju na lata 2014-2020 LGD Partnerstwo Ducha Gór” oraz procedur i regulaminów wymaganych do „Wniosku o wybór LSR”.

Pkt. 2 i 3 Porządku Obrad wynikają z obowiązku zachowania parytetów sektorowych i równego udziału gmin w organach LGD. W Radzie LGD brakuje nam nadal jednego reprezentanta gminy Podgórzyn. W zarządzie LGD nie spełniamy parytetu – 1 os. do 35 r. ż.

W związku z tym, zapraszamy osoby, które do tej pory nie zgłosiły swojej kandydatury do tych organów LGD, do złożenia kompletu dokumentów, potwierdzających spełnienie kryteriów stawianych wobec Członków Rady i Zarządu LGD, określonych w Statucie LGD Partnerstwo Ducha Gór. Uzupełniony wykaz wymaganych dokumentów oraz kryteria wynikające ze statutu znajdują się w załączonych plikach:

Wymagania wobec Członków ZARZĄDU

Wymagania wobec Członków RADY

                         

Z poważaniem

LGD Partnerstwo Ducha Gór 

Czytaj więcej
30.11.2015

Zapraszamy do obejrzenia programu publicystycznego, wyemitowanego przez TVP Wrocław 29.11.2015 r.

Tematem tego wydania był program LEADER, w ramach którego funkcjonue LGD Partnerstwo Ducha Gór

W programie na żywo udział wzięli:

Dorota Goetz - prezes zarządu LGD Partnerstwo Ducha Gór

Paweł Czyszczoń - dyrektor wydz. Obszarów Wiejskich w Urzędzie Marszałkowskim Województwa Dolnosląskiego.

W programie zostały również wemitowane materiały z naszego obszaru.

Zapraszamy do Oglądania!

Teraz Wieś - TVP Wrocław - 29.11.2015 r.

Czytaj więcej
24.11.2015

Serdecznie zapraszamy na Walne Zebranie Członków Stowarzyszenia Lokalna Grupa Działania Partnerstwo Ducha Gór, zgodnie z § 28, pkt. 8, podpkt. 3 Statutu, w dniu 08.12.2015 w Centrum Aktywności Społecznej „Pogórze”, ul. Żołnierska 13 w Podgórzynie o godz. 16.00.

Porządek obrad:

 1. Przyjęcie nowych członków.
 2. Powołanie nowego składu zarządu.
 3. Powołanie nowego składu rady LGD.
 4. Sprawy bieżące: konsultacja zapisów LSR

 

W związku z pkt. 2 i 3 Porządku Obrad informujemy, że z powodu ogłoszonych kryteriów dotyczących wyboru Lokalnych Strategii Rozwoju jesteśmy zobowiązani do ponownego wyboru składu Zarządu LGD oraz Rady LGD.

W związku z tym, zapraszamy osoby, które do tej pory nie zgłosiły swojej kandydatury do tych organów LGD, do złożenia kompletu dokumentów, potwierdzających spełnienie kryteriów stawianych wobec Członków Rady i Zarządu LGD, określonych w Statucie LGD Partnerstwo Ducha Gór. Uzupełniony wykaz wymaganych dokumentów oraz kryteria wynikające ze statutu znajdują się w załączonych plikach:

Wymagania wobec Członków ZARZĄDU

Wymagania wobec Członków RADY

Osoby, które wcześniej zgłosiły swoje kandydatury do ww. organów LGD, nie muszą tego robić ponownie. Biuro LGD Partnerstwo Ducha Gór będzie się z tymi osobami kontaktowało indywidualnie w sprawie uzupełnienia ewentualnych braków w dokumentacji.                               

Z poważaniem

LGD Partnerstwo Ducha Gór 

Czytaj więcej
19.11.2015

W związku z zakończeniem realizacji projektu systemowego „Schematom STOP! Wspólne działania instytucji pomocy społecznej i instytucji rynku pracy – pilotaż”, realizowanego z inicjatywy Ministerstwa Pracy i Polityki Społecznej przez Centrum Rozwoju Zasobów Ludzkich, prezentujemy podręcznik systemowy pt.: „Model lokalnej interdyscyplinarnej współpracy na rzecz rodziny wielodzietnej”.

Podręcznik systemowy „Model lokalnej interdyscyplinarnej współpracy na rzecz rodziny wielodzietnej" (pobierz)

Czytaj więcej
16.11.2015

LGD Partnerstwo Ducha Gór serdecznie zaprasza MŁODZIEŻ z obszaru LGD na spotkanie konsultacyjne dotyczące tworzenia Lokalnej Strategii Rozwoju.

Spotkanie odbędzie się:

26. listopada 2015 r.. godz. 16.00

w Centrum M.A.K. w Jeleniej Górze, przy ul. Bankowej 15

Serdecznie zapraszamy WSZYSTKIE MŁODE OSOBY, którym zleży na rozwoju obszaru.

U nasz każdy głos się liczy!

 

Czytaj więcej
16.11.2015

Zapraszamy przedstawicieli niepublicznych instytucji pomocy i integracji społecznej w tym organizacji pozarządowych na bezpłatne warsztaty instruktażowe z zakresu wdrażania Modelowego Standardu Aktywnej Integracji, które odbędą się w listopadzie 2015 r. W szkoleniach weźmie udział łącznie 200 uczestników/-ek (w tym 170 pracowników niepublicznych instytucji pomocy i integracji społecznej oraz 30 pracowników publicznych instytucji pomocy i integracji społecznej znajdujących się na terenie całego kraju).

Czytaj więcej
10.11.2015

Walne Zebranie Członków Stowarzyszenia, zaplanowane na dzień:17.11.2015 w Centrum Aktywności Społecznej „Pogórze”, ul. Żołnierska 13 w Podgórzynie o godz. 16.00 zostaje odwołane, ze względu na niejasności i dalszy brak jednoznacznych interpretacji, wykładni ze strony Ministerstwa Rolnictwa dotyczących zapisów LSR 2014-2020 oraz składu i parytetów w organach decyzyjnych LGD. Są to kwestie absolutnie podstawowe i mające decydujący wpływ na treść LSR, wybranych celów i przedsięwzięć oraz składu Rady czy Zarządu LGD.

Walne zebranie odbędzie się w grudniu 2015 (dokładną datę podamy z dwutygodniowym wyprzedzeniem, zgodnie  z zapisami Statutu), wtedy odbędą się wybory do Rady LGD, Zarządu LGD oraz przyjęta zostanie uchwałą Lokalna Strategia Rozwoju.       

Z poważaniem 

LGD Partnerstwo Ducha Gór                         

 

Czytaj więcej
04.11.2015

Centrum Doradztwa Rolniczego w Brwinowie zaprasza na trzydniowe szkolenie pn. „Pszczoły w rolnictwie i życiu człowieka” realizowane w ramach Planu Działania Krajowej Sieci Obszarów Wiejskich na lata 2014-2015. Celem szkolenia jest popularyzacja hodowli pszczół, wiedzy na temat przetwórstwa surowców pszczelich oraz możliwości kształtowania pożytków pszczelich.

Szkolenie jest skierowane do doradców rolniczych, przedstawicieli Lokalnych Grup Działania, nauczycieli szkół rolniczych oraz mieszkańców obszarów wiejskich.

W ramach szkolenia odbędą się zajęcia stacjonarne oraz wyjazd studyjny do zakładu przetwórstwa miodu/pasieki.

Udział w szkoleniu jest bezpłatny. Centrum Doradztwa Rolniczego w Brwinowie pokrywa koszty dydaktyczne, noclegów oraz wyżywienia uczestników w trakcie trwania szkolenia.

Rekrutacja na każde szkolenie kończy się 3 dni przed dniem jego rozpoczęcia.

Ramowy program szkolenia.

Terminy:

Placówka

Krata zgłoszenia

Osoby do kontaktu
w sprawach rekrutacji

Osoby do kontaktu
w sprawach merytorycznych

CDR Brwinów

17-19.11.2015r.

24-26.11.2015r.

Janina Dąbrowska
j.dabrowska@cdr.gov.pl
tel. 22 729 66 34 wew. 106

Anna Kowalska
a.kowalska@cdr.gov.pl
tel. 22 729 66 34 w.122

Łukasz Laskowski
l.laskowski@cdr.gov.pl
tel. 22 729 66 34 w.171

CDR Poznań

25-27.11.2015r.

Iwona Kajdan-Zysnarska
i.zysnarska@cdr.gov.pl
tel. 61 823 20 81 wew. 136

Iwona Kajdan-Zysnarska
i.zysnarska@cdr.gov.pl
tel. 61 823 20 81 wew.

 


„Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: Europa inwestująca w obszary wiejskie.” Instytucja Zarządzająca PROW na lata 2014-2020 - Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi. Projekt opracowany przez Centrum Doradztwa Rolniczego w Brwinowie, współfinansowany jest ze środków Unii Europejskiej w ramach Pomocy Technicznej PROW na lata 2014-2020.

Czytaj więcej
02.11.2015

Zapraszamy do zapoznania się z materiałami udostępnionymi już na naszej stronie w zakładce Materiały ze szkoleń jednocześnie przypominamy, że wiele przydatnych informacji znajduje się także w innych zakładkach pod przyciskiem PROW 2014-2020 oraz w zakładkach dotyczących poczególnych spotkań, odbywających się w ramach Konsultacji Społecznych

 • MATERIAŁ DOTYCZĄCY INKUBATORÓW KUCHENNYCH

Wersja PDF (pobierz)

 • PRZEWODNIK PO FINANSOWANIU ENERGII OBYWATELSKIEJ

Wersja PDF (pobierz)

 

Zapraszamy do lektury

LGD Partnerstwo Ducha Gór

Czytaj więcej
29.10.2015

Serdecznie zapraszamy na Walne Zebranie Członków Stowarzyszenia Lokalna Grupa Działania Partnerstwo Ducha Gór, zgodnie z § 28, pkt. 8, podpkt. 3 Statutu, w dniu 17.11.2015 w Centrum Aktywności Społecznej „Pogórze”, ul. Żołnierska 13 w Podgórzynie o godz. 16.00.

Porządek obrad:

 1. Przyjęcie nowych członków.
 2. Powołanie nowego składu zarządu.
 3. Powołanie nowego składu rady oceniającej wnioski.
 4. Sprawy bieżące: stan prac nad LSR, harmonogram dalszych konsultacji nad dokumentem, złożenie wniosku o wybór LSR itd...

W związku z pkt. 2 i 3 Porządku Obrad informujemy, że z powodu ogłoszonych kryteriów dotyczących wyboru Lokalnych Strategii Rozwoju jesteśmy zobowiązani do ponownego wyboru składu Zarządu LGD oraz Rady Oceniającej Wnioski.

W związku z tym, zapraszamy osoby, które do tej pory nie zgłosiły swojej kandydatury do tych organów LGD, do złożenia kompletu dokumentów, potwierdzających spełnienie kryteriów stawianych wobec Członków Rady i Zarządu LGD, określonych w Statucie LGD Partnerstwo Ducha Gór. Uzupełniony wykaz wymaganych dokumentów oraz kryteria wynikające ze statutu znajdują się w załączonych plikach:

Wymagania wobec Członków ZARZĄDU

Wymagania wobec Członków RADY

Osoby, które wcześniej zgłosiły swoje kandydatury do ww. organów LGD, nie muszą tego robić ponownie. Biuro LGD Partnerstwo Ducha Gór będzie się z tymi osobami kontaktowało indywidualnie w sprawie uzupełnienia ewentualnych braków w dokumentacji.                               

Z poważaniem

LGD Partnerstwo Ducha Gór  


                                                                                                           

Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: Europa inwestująca w obszary wiejskie poddziałanie 19.1: „Wsparcie przygotowawcze”

Program Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014 - 2020

                                                                                 

Czytaj więcej
28.10.2015

Zapraszamy do zapoznania się ze zdjęciami ze spotkań branżowych, które odbyły się w tym tygodniu w ramach Konsultacji Społecznych dotyczących tworenia Lokalnej Strategii Rozwoju na lata 2014-2020:

 

Pozdrawiamy

LGD Partnerstwo Ducha Gór


                                                                                                               

Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: Europa inwestująca w obszary wiejskie poddziałanie 19.1: „Wsparcie przygotowawcze”

Program Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014 - 2020

Czytaj więcej
26.10.2015

 

Zapraszamy Państwa na pierwsze spotkanie (z zaplanowanych 3 spotkań) Grupy Roboczej ds. planu operacji, które odbędzie się: 4. listopada 2015 roku, w godz. 14.00 - 18.00, w Centrum MAK w Jeleniej Górze, przy ul. Bankowej 15 (dawny Klub Nauczyciela).

 

W związku z trwającymi konsultacjami społecznymi dotyczącymi tworzenia Lokalnej Strategii Rozwoju dla obszaru LGD Partnerstwo Ducha Gór postanowiliśmy powołać Grupę Roboczą, która będzie pracowała nad uporządkowaniem i usystematyzowaniem dotychczasowych efektów wypracowanych na spotkaniach. Przedmiotem pracy będą także nadesłane fiszki projektowe.

 

W razie jakichkolwiek pytań lub wątpliwości prosimy o kontakt z biurem LGD Partnerstwo Ducha Gór. Mailowo: sekretariat@duchgor.org oraz telefonicznie: 756 442 165

 

Z poważaniem

LGD Partnerstwo Ducha Gór


                                                                                                               

Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: Europa inwestująca w obszary wiejskie poddziałanie 19.1: „Wsparcie przygotowawcze”

Program Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014 - 2020

Czytaj więcej
26.10.2015

Lokalna Grupa Działania Partnerstwo Ducha Gór zaprasza wszystkich chętnych na spotkanie branżowe dla PRODUCENTÓW PRODUKTÓW LOKALNYCH, w ramach pracy nad Lokalną Strategią Rozwoju:

27. października 2015, godz. 16.00-18.00

Centrum MAK w Jeleniej Górze, ul. Bankowa 15 (dawny Klub Nauczyciela)

PROGRAM SPOTKANIA:

 1. PROW 2014-2020 dla producentów produktów lokalnych: zasady wsparcia, kto jest uprawniony do pomocy, kwoty, stawki itd..(skrótowo dla tych, którzy nie byli na konferencji w czerwcu oraz 22.09.15).
 2. Konsultacja zapisów nt. problemów, celów, przedsięwzięć, wskaźników dot. producentów produktów lokalnych w Lokalnej Strategii Rozwoju 2014-2020 – stan obecny, co wynika z prac i konsultacji nad LSR, opinie i konsultacja na spotkaniu. Zapisanie wniosków z dyskusji.

Czytaj więcej
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 [11] 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44
strony internetowe Wałbrzych HM sp. z o.o. www.hm.pl | hosting www.hb.pl
Europejski Fundusz Rolny na rzecz rozwoju obszarów wiejskich: Europa inwestująca w obszary wiejskie.
Program Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013, w ramach osi IV LEADER, działanie 4.31 Funkcjonowanie lokalnej grupy działania.
Instytucja zarządzająca Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013
Ministerstwo Rolnictwa i Rozwoju Wsi.
„EUROPEJSKI FUNDUSZ ROLNY NA RZECZ ROZWOJU OBSZARÓW WIEJSKICH: EUROPA INWESTUJĄCA W OBSZARY WIEJSKIE
PROGRAM ROZWOJU OBSZARÓW WIEJSKICH NA LATA 2014 - 2020".